RoHS directive is bittersweet for environmentally conscious firms

The last revision of the RoHS directive is a failure in the sense that it completely lacks prohibitions and firm deadlines. However it seems like the European parliament will include a methodology that regards residual products when evaluating materials, which can be considered a success.

The RoHS directive that the European parliament is expected to pass shortly has been widely debated. Environmentalists had to give up the list of restricted substances but they did get approval for a methodology that includes residual products from the materials used. That means in practice that bromine and certain phthalates that produce dioxins when incinerated at insufficient temperatures could be phased out within the next three years according to Chemsec.

There are 1953 green directives passed by the commission, half of which deal with hazardous substances, this in spite of fierce the resistance from the established industry. “It gives us hope for the future, the pressure on companies with toxic alternatives is increasing. We see more companies abandoning half measures and trying to really go the distance on these issues, hopefully the pace of substitution will pick up.” comments Amit Paul MD for Paxymer “The decision is a half-success, however it does set a clear direction for the future. Persistent chemicals have no place in our society.”

RoHS direktivet bjuder på ömsom vin, ömsom vatten för miljödrivna företag

Den sista revisionen av RoHS direktivet innebär ett misslyckande i och med den totala avsaknaden av förbud men att parlamentet väntas acceptera en metodik som innebär att även nedbrytningsprodukter skall beaktas i bedömningen kring materials lämplighet är en framgång.

RoHS direktivet som Europa parlamentet väntas fatta beslut om inom kort har varit omdebatterat. Miljöförespråkarna fick ge upp sin förbudslista på material för utfasning men fick igenom en metodologi som innebär att vikt läggs även vid nedbrytningsprodukter från de ämnen som släpps ut. Det innebär i praktiken att brom och vissa ftalater som avger dioxiner vid ofullständig förbränning skulle kunna fasas ut under närmaste tre åren enligt Chemsec.

Trots starkt motstånd från den etablerade industrin så finns det idag 1953 gröna direktiv från kommissionen, 50% av dessa behandlar giftiga ämnen. ”Det ger hopp för framtiden, manöverutrymmet för företag med giftiga alternativ krymper ständigt. Vi ser att allt fler väljer att gå ifrån halvmesyrer och söker efter alternativ som går hela vägen, nu önskar jag bara att processen skulle ske snabbare.” säger Amit Paul, VD för Paxymer i en kommentar ”Just det här beslutet innebär ju bara en halv framgång, men det är en tydlig fingervisning om vart det är på väg. Persistenta kemikalier har ingen plats i vårt samhälle.”